Presentation ( PPT ) ( PDF )

            SAS output ( RTF )

 

SAS code ( TXT )

            Data set ( XLS )